Dodaj 2018.06.23 - TRIATHLON BRZUZE 2018

Organizator wyznacza limit zawodników na 100 osób
Opłata startowa wynosi:

TRIATHLON SUPER SPRINT:
do 30 marca 2018r. 50 zł
do 30 kwietnia 2018r. 70 zł
do 8 czerwca 2018r. 90 zł
do 22 czerwca 2018r. 110 zł
w dniu zawodów tj. 23.06.2018r. 130 zł

TRIATHLON SPRINT:
do 30 marca 2018r. 80 zł
do 30 kwietnia 2018r. 100 zł
do 8 czerwca 2018r. 120 zł
do 22 czerwca 2018r. 140 zł
w dniu zawodów tj. 23.06.2018r. 160 zł


 Opłaty startowej należy dokonać na konto organizatora:
Gminny Klub Sportowy Pojezierze Bzurze
nr konta: 89954600042003001041250001
tytuł przelewu: wpisowe triathlon, imię i nazwisko uczestnika
 Opłata startowa w dniu zawodów jest opłacana w gotówce w biurze zawodów.
 Opłaty startowej w dniu zawodów może dokonać jedynie osoba, która dokonała wcześniej rejestracji
elektronicznej i potwierdzi mailowo chęć udziału najpóźniej do 24 h przed rozpoczęciem zawodów, pod warunkiem pozostania wolnych miejsc na liście startowej.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) w celach związanych z uczestnictwem w biegu (z procesem rejestracji, prezentacji list startowych, ogłoszeniem wyników czy dokumentacji w postacji galerii zdjęć oraz nagrań video także w celu egzekwowania ewentualnych niejasności), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z pózn. zm) oraz ustawa z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Administratorem moich danych osobowych jest firma Inetsport. Dane osobowę mogą być przekazane organizatorowi biegu w celu przyznania, wydania odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych jest konieczne w celach związanych z uczestnictwem w biegu a w pozostałym zakresie dobrowolne. Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania, usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poinformowany zostałem również, iż w przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przed Administratora, przysługuje mi prawo wniesienia skargi. Korespondencja powinna zostać wysłana na adres Administratora.
Niniejszym oświadczam że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2002r, Dz.U. nr 201 poz.1095
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Triathlon Brzuze 2018 dostępnym na stronie internetowej www.inetsport.pl i w biurze zawodów Organizatora.

Karty pionowe