2018.07.21 - "Gonitwa Łososiowa" Dygowo, kolarstwo terenowe 12km, kajak 4km /rzeka Parsęta/, bieg 5,3km,

1. Rejestracja uczestników „Gonitwy Łososiowej” będzie odbywać się do 30 czerwca 2018 r.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel. (94) 35 48 996, (94) 35 49 165, bądź osobiście w biurze Urzędu Gminy w Dygowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, pok. nr 18.
3. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu; dla chętnych uczestników notatka dot. dotychczasowych osiągnięć sportowych, udziału w innych zawodach sportowych.
4. Warunkiem uczestnictwa w „Gonitwie Łososiowej” jest uiszczenie wpisowego.
5. Uczestnik, który nie wniesie wpisowego zostanie automatycznie skreślony z listy.
6. Organizator ustala limit uczestników do 100 osób. O udziale uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia wpisowego. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.

WPISOWE.

1. Wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych „Gonitwy Łososiowej”.
2. Wysokość wpisowego – 50,00 zł.
3. Wpisowe należy uiścić wyłącznie przelewem na konto:

Gminy Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
Nr konta : 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020
Tytułem : „Wpisowe – Gonitwa Łososiowa 2018 r.” Imię i nazwisko uczestnika zawodów.